fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor Net Jungle Multimedia
opleidingen.

Cursus aanmelding
De inschrijving voor een cursus of individueel leren-training vindt uitsluitend plaats doormiddel van
het (online) inschrijfformulier. Door inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen
deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Net
Jungle Multimedia en de opdrachtgever/deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
Vertrouwelijkheid
Net Jungle Multimedia zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte
of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.
Betaling
Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen, in ieder geval vóór aanvang van de cursus, na
factuurdatum verschuldigd. Net Jungle Multimedia is bij niet betalen gerechtigd de toegang tot de
cursus te weigeren.
Betalingsvoorwaarde
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van én of
meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn
rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van deelname van en/of meer cursisten, of van de huur van een
docent of een leslokaal is kosteloos mogelijk tot en met 14 werkdagen voor aanvang van de cursus.
Bij annulering tussen 13 en 6 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag
verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige
cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet
automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent
op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van
de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
Tussentijdse beëindiging
van de opdracht. Net Jungle Multimedia heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien
op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de
opdracht belemmerd wordt. Mocht Net Jungle Multimedia tot voortijdige beëindiging overgaan, dan
heeft Net Jungle Multimedia recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te
lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Net Jungle Multimedia zal geen schadevergoeding
betalen.
Faciliteiten
Net Jungle Multimedia verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering
van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van
de opdrachtgever, worden tussen Net Jungle Multimedia en de opdrachtgever afspraken gemaakt
over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij
uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en
daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door Net Jungle Multimedia kan worden gewaarborgd,
behoudt Net Jungle Multimedia zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.
Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt
voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van
Net Jungle Multimedia. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke
toestemming van Net Jungle Multimedia. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten
en cursusmaterialen, waaronder ook software van Net Jungle Multimedia geheel of gedeeltelijk over
te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Net Jungle Multimedia.
Copyright
Alle in de cursus gebruikte materialen (incl software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen
dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming
van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te
gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.
Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen Net Jungle
Multimedia en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt
verstaan de (rechts-)persoon die Net Jungle Mulitmedia opdracht geeft een cursus te verzorgen.
Onder opdracht wordt verstaan de tussen Net Jungle Multimedia en de opdrachtgever tot stand
gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin
wordt afgesproken dat Net Jungle Multimedia een bepaalde cursus zal verzorgen.
Grathem, op 1. September 2005